پست مهمان استراتژی است که برندهای بزرگ هم از آن بازدهی خوبی دریافت کردند. اما شیوه نوشتن آن اهمیت زیادی در موفق بودن استراتژی دارد.